Szkoła ponadgimnazjalna - Scenariusze lekcji - Żołnierze Wyklęci - Wilcze Tropy

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956

Scenariusze lekcji

Szkoła ponadgimnazjalna

Historia, historia i społeczeństwo

Temat: Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni. Polskie podziemie niepodległościowe po zakończeniu II wojny światowej na Północnym Mazowszu i Kurpiach.

Czas : 45 minut

Podstawa programowa: Historia w zakresie podstawowym 11.1 - wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów; oraz 11.2 - charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki w zakresie rozszerzonym 13. 2 - charakteryzuje główne etapy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce, z uwzględnieniem działań opozycji legalnej i podziemia antykomunistycznego : Historia i społeczeństwo: 9.2 - charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania.

Cele lekcji

Uczeń:

 • wskazuje przyczyny powstania powojennego podziemia niepodległościowego
 • opisuje postawy żołnierzy wyklętych
 • ocenia motywy działań żołnierzy drugiej konspiracji
 • wymienia powody antysowieckich nastrojów mieszkańców Polski
 • opisuje metody i rodzaje represji władz komunistycznych wobec żołnierzy wyklętych i społeczeństwa polskiego.

Metody i formy pracy:

 • praca ze źródłami pisanymi
 • rozmowa nauczająca
 • burza mózgów
 • debata
 • praca w grupach
 • wykład

Środki dydaktyczne i materiały:

 • Materiały źródłowe dla 6 grup
 • Zestawy pytań dla każdej z grup

 

Przebieg lekcji

 1. Poproś uczniów o podanie skutków zerwania stosunków dyplomatycznych polsko – sowieckich w 1943 roku i ich konsekwencji dla Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Zapisz je na tablicy. ( 4 min.)
 2. Przedstaw uczniom powody rozwiązania Armii Krajowej w styczniu 1945 roku. Szczególnie zwróć uwagę na to, że rozkaz rozwiązania dotyczył 350.000 zaprzysiężonych w konspiracji żołnierzy. ( 3 min.)
 3. Zwróć się do uczniów z pytaniem: Jakie nadzieje, Waszym zdaniem, wiązali Polacy z zakończeniem okupacji niemieckiej? ( 3 min.)
 4. Podziel klasę na 6 grup, rozdając pytania i materiały źródłowe. ( 10 min.)
 5. Przedstaw krótką charakterystykę materiałów poszczególnych grup oraz poproś o odczytanie odpowiedzi i podzielenie się własnymi refleksjami związanymi z przeczytanym materiałem źródłowym. ( 15 min.)
 6. Przeprowadź debatę na temat: „Wyzwolenie czy nowa okupacja” Zadaj pytania pomocnicze: Czy dla Polski i Polaków druga wojna światowa zakończyła się 8 maja 1945 roku? Do jakich wydarzeń z historii Polski można porównać wydarzenia z lat 1945 -1949? (10 min.)

 

Pliki do pobrania